PhD student since 2019

Jingjing Xia


Research Interest:

Biofabrication, Organ on a chip,

3D bioprinting

Experience:

-- B.S. in Hydroengineering, Zhengzhou University, Zhengzhou, China

-- M.S. in Mechanical Engineering, Tsinghua University, Beijing, China

Contact info:

xiajj19@mails.tsinghua.edu.cn