Undergraduat student since 2021

Yixuan Zhi


Experience:

-- Major in CDIE at Tsinghua University, Beijing, China

Contact info:

zhiyx20@mails.tsinghua.edu.cn